Alıntı Ve Değiniler...

 

28 Ş u b a t 1997 t a r ih l i , Y en i
Yüzyıl gazetesinin manşet altında:
“Siyasi çevreler MGK’dan çıkacak
sonucu merakla b ekliyor” deniyor.
Bu tek cümle, T ü rk iy e ’deki p arlamentonun,
siyasi partilerin, seçimlerin
vb neyi ifade ettiğini çok iyi
ö z e tliy o r. Siz M e c lis ’in ad ın d ak i
"büyük’ sıfatına aldırmayın. Bir şeye
büyük demekle büyük olmuyor.

 

UMRAN                                               Mart-Nisan 1997, Sayı:36, Sayfa:77

28 Şubat 1997 tarihli, Yeni Yüzyıl gazetesinin manşet altında: "Siyasi çevreler MGK’dan çıkacak sonucu merakla bekliyor” deniyor. Bu tek cümle, Türkiye’deki parlamentonun, siyasi partilerin, seçimlerin vb neyi ifade ettiğini çok iyi özetliyor. Siz Meclis’in adındaki" büyük sıfatına aldırmayın. Bir şeye büyük demekle büyük olmuyor.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313