Hayatım Vakko'da Altı Çizili Satırlar

 

Genel anlam›yla Türkiye’de
yap›lan ink›lap hareketlerinde,
eski kurum, kanun ve
belirli simgelerin yerine yenilerini
koyma ve bu yolla ça¤dafllaflma süreci
halifeli¤in kald›r›lmas›, dini
e¤itim ve yarg› alan›nda yap›lan ink›
laplarla sermaye oluflturulmas›
aras›ndaki iliflki pek irdelenmemifltir.

Hayatım Vakko'da Altı Çizili Satırlar

UMRAN                                                               Şubat 2008, Sayı:162, Sayfa:82

Genel anlamIyla Türkiye’de yapIlan inkIlap hareketlerinde, eski kurum, kanun ve belirli simgelerin yerine yenilerini koyma ve bu yolla çaĞdaŞlaşma süreci halifeliğin kaldırılması, dini eğitim ve yargı alanında yapılan inkılaplarla sermaye oluşturulması arasındaki ilişki pek irdelenmemiştir.

 

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız. • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313