Ramazan Yazıları

 

Umran’›n bu say›s›nda ek olarak, sizlere farkl› bir dosya sunuyoruz. Ramazan ve oruç
üzerine yaz›lan yak›n ve uzak tarihteki çeflitli yaz›lardan derledi¤imiz bu dosyan›n
Ramazan’› daha bir duyarl›, coflkulu ve Rabbimizin r›zas›na uygun yaflamam›za katk›-
da bulunaca¤›na inan›yor, hepinize hay›rl› Ramazanlar diliyoruz.

 

UMRAN                                                            Eylül 2007, Sayı:157, Sayfa:81

Umran’ın bu sayısında ek olarak, sizlere farklı bir dosya sunuyoruz. Ramazan ve oruç üzerine yazılan yakın ve uzak tarihteki çeşitli yazılardan derlediğimiz bu dosyanın Ramazan’ı daha bir duyarlı, coşkulu ve Rabbimizin rızasına uygun yaşamamıza katkıda bulunacağına inanıyor, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 336
 • Sayı: 335
 • Sayı: 334
 • Sayı: 333
 • Sayı: 332
 • Sayı: 331
 • Sayı: 330
 • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325