Sözün Bittiği Yerdeyiz. Acımız ve Istırabımız Büyüktür.

 

Gazze’de bir insanl›k dram›
yaflan›yor. Siyonistler
kudurmufl gibi sald›r›-
yorlar. Bir günde 300 flehid. Dile
kolay, bir günde 300 fidan,
300 can.
Kendisini “mutlak iktidar”
gören ‹srail, güç üzerine kurulu
bu siyonist yap›, kendini Filistin’i
ezme ve yok etme üzerine
kurgulam›fl. Emperyalistler taraf›
ndan ‹slam âleminin kalbine
bir hançer gibi saplanm›fl bu
yap› zulüm ve vahflette s›n›r tan›
m›yor.

Sözün Bittiği Yerdeyiz. Acımız ve Istırabımız Büyüktür.

Metin ALPASLAN                                                        Şubat 2009, Sayı:173, Sayfa:4

Gazze’de bir insanlık dramı yaşanıyor. Siyonistler kudurmuş köpek gibi saldırıyorlar. Bir günde 300 şehid. Dile kolay, bir günde 300 fidan, 300 can. Kendisini “mutlak iktidar” gören israil, güç üzerine kurulu siyonist yapı kendini Filistin'i ezme ve yok etme üzerine kurgulamış. Emperyalistler tarafından İslam âleminin kalbine bir hançer gibi saplanmış bu yapı zulüm ve vahşette sınır tanımıyor.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız. • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315