Müslümanca Yaşama Hakkı Ve Türkiye

 

Savafl›n, terörün, umutsuzlu¤un, iflkence ve
tecavüzün yafland›¤› koskoca ‹slam co¤rafyas›
kan ve göz yafl› içinde. Müslümanlar›n
yurtlar› vahfli haçl› Siyonistleri taraf›ndan iflgal
edilmifl.

 

Metin ALPASLAN                                    Ağustos 2004, Sayı:120, Sayfa:21

Savaşın, terörün, umutsuzluğun, işkence ve tecavüzün yaşandığı koskoca İslam coğrafyası kan ve göz yaşı içinde. Müslümanların yurtları vahşi haçlı Siyonistleri tarafından işgal edilmiş.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315