Geleceği Net Görmek veya Miyoplaşmak AB Kapısında Adaleti AİHM'e Devretmek

 

‹ nsan›n kirlendi¤i ve f›trattan uzaklaflt›¤› bir
ortamda sa¤l›kl› ve meflru bir zemin bulmak
mümkün müdür? ‹lahi denetimden uzak, hiçbir
kutsal› kalmam›fl, sömürü ile elde etti¤i refahtan
dolay› azm›fl, ç›kar› söz konusu oldu¤u zaman
ezmifl, öldürmüfl bir toplulu¤un mahkemesi ne kadar
adil olabilir?

       Metin ALPASLAN                                           Aralık 2004, Sayı:124, Sayfa:53

İnsanın kirlendiği ve fıtrattan uzaklaştığı bir ortamda sağlıklı ve meşru bir zemin bulmak mümkün müdür? İlahi denetimden uzak, hiçbir kutsalı kalmamış, sömürü ile elde ettiği refahtan dolayı azmış, çıkarı söz konusu olduğu zaman ezmiş, öldürmüş bir topluluğun mahkemesi ne kadar adil olabilir?

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315