Ötekileştirme, Dışlama Ve Yeni Gaz Odaları

 

Kapitalist ve konformist
yaflam içinde her fleyin
tozpembe oldu¤u, anlat›
lar›n öldü¤ü yüzy›l›m›zda takvimler
11 Eylül 2001 tarihini
gösterdi¤inde dünyan›n jandarmas›
ve süper gücü ABD’deki
çat›rdama sesleri insanlar› oldukça
flafl›rtm›flt›...

 

Ahmet DAĞ                                                   Mart 2005, Sayı:127, Sayfa:6

Kapitalist ve konformist yaşam içinde her şeyin tozpembe olduğu, anlatıların öldüğü yüzyılımızda takvimler 11 Eylül 2001 tarihini gösterdiğinde dünyanın jandarması ve süper gücü ABD’deki çatırdama sesleri insanları oldukça şaşırtmıştı...

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316