Başörtüsü Yasağı Kalkmalıdır

 

Türkiye gerçekten de büyük bir
de¤iflimin efli¤indedir. ‹çinde
baz› seçkinlerin (seçkincilerin
de¤il) bile yer ald›¤› genifl bir toplumsal
kesim, sosyal, siyasal, ekonomik
ve kültürel tüm alanlarda bir de-
¤iflimin ve bir yeniden yap›lanman›n
gereklili¤ine inanmaktad›r.

Başörtüsü Yasağı Kalkmalıdır

Mustafa AYDIN                                                      Ocak 2008, Sayı:161, Sayfa:20

Türkiye gerçekten de büyük bir değişimin eşiğindedir. içinde bazı seçkinlerin (seçkincilerin değil) bile yer aldığı geniş bir toplumsal kesim, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel tüm alanlarda bir değişimin ve bir yeniden yapılanmanın gerekliliğine inanmaktadır.

 

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız. • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317