Laik Cumhuriyet Bağlamında Müslümanı Ötekileştirmek

 

Dergimizin bu say›s›nda
‹slâm’i geliflmelerin genel
bir de¤erlendirilmesi
planlanm›flt›. Ben de bu çerçevede
tarihsel sürece k›saca de-
¤indikten sonra içinde bulundu¤
umuz baz› sorunlara bir
göz gezdirmek istiyordum. Bu
çerçevede yaz›m›n ana temalar›
ndan birisi ‹slâm’›n alternatifliklerde
var olmaya zorlanmas›
ve dolay›s›yla da gizli veya aç›k
Müslüman’›n bir bask› alt›nda
bulundurulmas› nedeniyle ortaya
ç›kan baz› sorunlara de-
¤inmekti.

Laik Cumhuriyet Bağlamında Müslümanı Ötekileştirmek

Mustafa AYDIN                                                       Ocak 2009, Sayı:173, Sayfa:20 

Dergimizin bu sayısında İslam'ı gelişmelerin genel bir değerlendirilmesi planlanmıştı . Ben de bu çerçevede tarihsel sürece kısaca değindikten sonra içinde bulunduğumuz bazı sorunlara bir göz gezdirmek istiyordum. Bu çerçevede yazımın ana temalarından birisi İslam'ın alternatifliklerde var olmaya zorlanması ve dolayısıyla da gizli veya açık Müslüman’ın bir baskı altınd abulundurulması nedeniyle ortaya çıkan bazı sorunlara değinmekti.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 


 • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317