Kur'an'da Sıcak Kelimeler / Keşke

 

Hayat›m›zda çok keflke dedi¤
imiz olmufltur. Keflke
flunu yapmasayd›m, keflke
bunu yapsayd›m diye. Bir anl›k
gaflet, bir anl›k dalg›nl›k, bir anl›
k dikkatsizlik bazen kifliye büyük
zarara mal olur. Kifli öfkesine
kap›l›r, ciddi bir hata yapabilir.
Sonra da ya dünyal›k bir ceza
al›r; ya da ömür boyu vicdan azab›
ndan kurtulamaz. ‹nsan bilerek,
planlayarak, kasti olarak bir
suç iflleyebilir, zaman gelir ‘keflke
öyle yapmasayd›m’ der.

Kur'an'da Sıcak Kelimeler / Keşke

Hüseyin ECE                                                                     Kasım 2008, Sayı:171, Sayfa:57

Hayatımızda çok keşke dediğimiz olmuştur. Keşke şunu yapmasaydım, keşke bunu yapsaydım diye. Bir anlık gaflet, bir anlık dalgınlık, bir anlık dikkatsizlik bazen kişiye büyük zarara mal olur. Kişi öfkesine kapılır, ciddi bir hata yapabilir. Sonra da ya dünyalık bir ceza alır; ya da ömür boyu vicdan azabından kurtulamaz. İnsan bilerek, planlayarak, kasti olarak bir suç işleyebilir, zaman gelir ‘keşke  öyle yapmasaydım’ der.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 


 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301
 • Sayı: 300
 • Sayı: 299
 • Sayı: 298