Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar
Bir koca ç›nar daha devrildi... Bir y›ld›z daha kayd›... Akleden kalbi ve...
Büyük flair Erdem Bayaz› t’› kaybettik. Kendisiyle vefat etmeden önce son kez...
Erdem Bayaz›t, Edebiyat Ortam›’ nda yay›mlanan söyleflisinde fliirinin yanl›fl...
Bu söz de¤il do¤ru. Zira ben onu sahici bir dervifl olarak tan›d›m. Derviflli¤e...
1990’l› y›llard›, bir Çukurova akflam›nda Mersin’de ö¤renci evimizde bir...
1945 Kayseri-Bünyan do¤umlu olan Ahmet Ak›n Ç›¤man, aile olarak Çank› r›l›....
1970’li yıllar... Adana İmam- Hatip Lisesi’nde mezuniyete yaklaştığımız, gelecek...
Geçen sayımızda, 1970’li yıllarda Süleymaniye Camii minberinden Türkiye’yi titreten...
“Müslüman cemaatlerimizden öğrendiklerim, resmi okullarla resmi olmayan medreselerden...
Yine bu sayfanın usulündendir deyip Metin Önal Mengüşoğlu’nun düşünce dünyası ve...
53 Kayıt bulundu
Toplam 6 Sayfa
    1 2 3 4 5 6    

 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313
 • Sayı: 311-312
 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307