Edediyat Irmağında Yıkanan Bir Eğitime Doğru

 

Kitap okuma oranlar›n›n küresel ölçekte
azald›¤›, gönül tas›n› kitapla y›kaman›n
üflengeç tav›rlarla ertelendi¤i, özellikle
genç kuflaklar›n kitapla, yazl› kültürle iliflkisinin
azald›¤› bir ortamda Milli E¤itim Bakanl›¤›
(MEB) önemli bir ad›m atarak;

 

Asım ÖZ                                          Ekim 2004, Sayı:122, Sayfa:79

Kitap okuma oranlarının küresel ölçekte azaldığı, gönül tasını kitapla yıkamanın üşengeç tavırlarla ertelendiği, özellikle genç kuşakların kitapla, yazılı kültürle ilişkisinin azaldığı bir ortamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önemli bir adım atarak;

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301
 • Sayı: 300
 • Sayı: 299
 • Sayı: 298