Arsız Göz-Göçebe Beden: Başörtüsü Üzerine Felsefi Bir Deneme- I

 

Baflörtüsü olgusunu modernli¤in bir biçimi
olarak Faflizmle iliflkilendirerek ele ald›¤›m
yaz›da baflörtüsü olgusundan hareketle ‹slam’a
karfl› uygulanan küresel s›k›yönetimden, küresel
faflizm olgusundan yola ç›karak bat›n›n neden
baflörtüsüne ve ‹slam’a karfl› düflmanca bir tutum
içinde oldu¤unu sorgulayaca¤›m› ifade etmifltim.

 

Dilaver DEMİRAĞ                                Kasım 2004, Sayı:123, Sayfa:36

Başörtüsü olgusunu modernliğin bir biçimi olarak Faşizmle ilişkilendirerek ele aldığım yazıda başörtüsü olgusundan hareketle İslam’a karşı uygulanan küresel sıkıyönetimden, küresel faşizm olgusundan yola çıkarak batının neden başörtüsüne ve İslam’a karşı düşmanca bir tutum içinde olduğunu sorgulayacağımı ifade etmiştim.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301
 • Sayı: 300
 • Sayı: 299
 • Sayı: 298